Jäsenmaksut

Jäsenmaksu

 

Etusivu » Tietoa jäsenyydestä » Jäsenmaksu

 

 

Ammattiliiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu on liiton hallituksen vuodeksi kerrallaan päättämä prosentti ennakonpidätyksen alaisesta päätoimen palkkatulosta sekä työttömyyskassan maksamasta työttömyyspäivärahasta ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutustuesta. Maksamasi jäsenmaksun voit vähentää verotuksessasi. Jäsenmaksuissa ohjeita ja neuvoja antavat luottamusmiehet, ammattiosastot ja liiton henkilöstö.

 

 

 

Itsemaksavat jäsenet

Lyhyissä työsuhteissa kertaluonteisiin työnantajiin työsuhteissa olevien jäsenten on mielekkäämpää hoitaa jäsenmaksunsa ns. itsemaksavana.

Jäsenmaksu tulee maksaa päätoimen veronalaisesta palkasta liittomme määräämän jäsenmaksuprosentin mukaisesti. Vuoden 2015 kokonaisjäsenmaksu on 1,7 %. Jäsenmaksujen laiminlyönti tai niiden maksaminen väärin perustein aiheuttaa ongelmia jäsenoikeuksiin. Liiton hallitus päättää jäsenmaksun vuosittain.

Kts.myös Rakennusliiiton sivuilta Palkkalaskuri, joka opastaa palkkasi laskennassa.

Lähetämme itsemaksaville jäsenille jäsenrekisterissä olevaan kotiosoitteeseen viitteelliset tilisiirtolomakkeet. On tärkeää, että jäsenmaksut maksetaan oikealla viitenumerolla kuukausittain, jotta ne kirjautuvat oikein henkilökohtaisiin jäsenrekisteritietoihin.


 

 

 

 

Minimijäsenmaksu

 

Niille jäsenille, joilla ei ole ennakonpidätyksen alaista päätoimen palkkatuloa ja joille työttömyyskassa ei maksa työttömyyspäivärahaa, työvoimapoliittista aikuiskoulutuksen koulutustukea tai muuta veronalaista etuutta, eikä ole oikeutta sääntöjen mukaisiin vapaamerkintlöihin; liiton, ammattiosaston ja työttömyyskassan minimijäsenmaksu on 17 euroa/kk. Jäsenille, joilla on liiton ja ammattiosaston vapaajäsenyys ja jotka maksavat työttömyyskassan jäsenmaksua, minimijäsenmaksu on 5 euroa/kk.

 

Yrittäjäjäsenmaksu

 

Yrittäjäasemassa olevien jäsenmaksu on 34 euroa/kk. Starttirahalla olevat maksavat normaalin 17 euron suuruisen minimijäsenmaksun. Sivutoimiset yrittäjät maksavat jäsenmaksua päätyönsä palkasta ja työttöminä ollessaan kassan maksamasta työttömyyspäivärahasta, työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutustuesta sekä muusta työttömyyskassan maksamasta veronalaisesta etuudesta. Niille yrittäjäasemassa oleville jäsenille, joilla on liiton ja ammattiosaston vapaajäsenyys ja jotka maksavat työttömyyskassan jäsenmaksua, yrittäjäjäsenmaksu on 9 euroa/kk.

Huom! Yrittäjäasemassa oleva henkilö voi olla palkansaajakassan jäsenenä enintään 18 kuukautta! Yrittäjä voi tämän jälkeen jäädä liiton ja kassan jäseneksi (=YL) maksamalla liiton ja kassan jäsenmaksuosuuden 1,25 %.

 

Vapaamerkinnät

Jos olet työmarkkinatuella, opiskelemassa, suorittamassa varusmiespalvelusta tai muuten oikeutettu jäsenmaksuvapauteen, muista ilmoittaa asiasta lähimpään aluetoimistoon tai ammattiosastosi jäsenasioiden hoitajalle kolmen kuukauden välein saadaksesi jäsenrekisteritietoihisi vapaamerkinnät ko. ajalle (kts. liiton sääntöjen 6 § alla).

 

 

 

Jäsenmaksuvapaudet (liiton sääntöjen 6 §)

Osaston jäsen vapautuu suorittamasta jäsenmaksua, jos hän on ollut vailla ansiotuloja seuraavista syistä:

a) osallistuessaan liiton aloittamaan tai hyväksymään työtaisteluun;
b) ollessaan työttömänä ilman oikeutta työttömyyskassan maksamaan työttömyyspäivärahaan tai työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen koulutustukeen;
c) ollessaan sairaana tai tapaturman vuoksi työkyvyttömänä sen jälkeen, kun työnantajan sairausajan palkanmaksu on päättynyt;
d) pitkäaikaisen sairauden tai vamman aiheuttaman työkyvyttömyyden tai eläkkeelle siirtymisen vuoksi voidaan jäsenmaksuista myöntää vapaus määräajaksi enintään kuitenkin neljäksi vuodeksi, jonka jälkeen jäsen
on velvollinen maksamaan liiton ja osaston jäsenmaksun;
e) opiskelun, varusmies- tai siviilipalveluksen sekä äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan, hoitovapaan ja vaikeasti sairaan lapsen hoitoon sekä omaishoitoon osallistumisen vuoksi voidaan myöntää jäsenmaksuista
vapaus enintään neljäksi vuodeksi, jonka jälkeen jäsen on velvollinen maksamaan liiton, osaston ja työttömyyskassan jäsenmaksun.

Jäsenmaksuista vapautettu jäsen on velvollinen neljännesvuosittain
ilmoittamaan jäsenmaksuvapautuksestaan osaston taloudenhoitajalle tai liiton aluetoimistoon niiden merkitsemiseksi jäsenrekisteriin. Mikäli jäsen on laiminlyönyt ilmoittaa jäsenmaksuvapaudestaan ja hänet on erotettu osastosta maksamattomien jäsenmaksujen perusteella, ilmoitusta jäsenmaksuvapaudesta ei enää hyväksytä, ellei ilmoituksen tekeminen
ole estynyt pätevästä syystä, jonka liiton hallitus tai sen valtuuttama elin hyväksyy.

Saavutetut lepäävät jäsenoikeudet säilyvät."